ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา

      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีคุณลักษณะ สมรรถนะ และความรู้ความสามารถด้านการบริหารภาครัฐและการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตรงกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2549 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ได้มีการเปิดการเรียนการสอนใน 4 แขนงวิชา คือ 1) แขนงการบริหารงานภาครัฐ 2) แขนงการปกครองท้องถิ่น 3) แขนงการบริหารงานยุติธรรม และ 4) แขนงการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสอดคล้องกับบริบทสังคมในขณะนั้น

      ต่อมาได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ทำให้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2549 ต้องดำเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร โดยการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประกาศฉบับนี้นั้น ทำให้หลักสูตรต้องมีความเฉพาะเจาะจง มีความลึกซึ้งและลุ่มลึกของเนื้อหาสาระ ระดับสติปัญญา และการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับระดับคุณวุฒิการศึกษา ทำให้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหม่เป็น 2 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 และ 2) หลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 โดยมีการบริหารงานภายใต้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาใหม่คือสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

      การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ไม่ได้มีเหตุผลเพียงการดำเนินการตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเท่านั้น หากแต่การวางแผนพัฒนาหลักสูตรยังพิจารณาถึงสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม กล่าวคือ ความเจริญก้าวหน้าของสังคมอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ส่งผลให้กระบวนการด้านการบริหารงานภาครัฐต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ อีกทั้งพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรภาครัฐให้มุ่งเน้นการบริการอย่างมีคุณภาพมากขึ้น ประกอบกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่นั้นชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายด้วย ดังนั้นจึงต้องมีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันกับหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่น เพื่อกำหนดมาตรฐานทางด้านวิชาชีพและวิชาการที่คาดว่าจะได้รับจากบัณฑิต และท้ายที่สุดคือการผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีศักยภาพเพื่อเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงาน จึงนำมาสู่การพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตอีกครั้งในปี พ.ศ.2559 โดยการรวมหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 และหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 เข้าด้วยกัน เป็น “หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559” และแบ่งออกเป็น 3 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ และ แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน ภายใต้นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสู่การเป็นเอตทัคคะนานาชาติ จึงต้องพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้าตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ และเป็นประชากรโลก ตลอดจนวิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้การบริหารงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      ปัจจุบัน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 อยู่ภายใต้การบริหารหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอนโดยกลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา