ปรัชญา


ปรัชญา
          ปัญญาก้าวล้ำ กล้านำชุมชน เปี่ยมล้นคุณธรรม